Gå til indhold

Vores byggesten

Skattestyrelsens byggesten er vores strategiske målsætninger, pejlemærker og værdier. Sammen beskriver de, hvordan vi som myndighed løser vores opgaver.
""

 

Strategiske målsætninger

Sammen med vores seks pejlemærker har vi seks strategiske målsætninger for vores kerneopgave.

Vi skal være på forkant med fremtidens skatteopkrævning

Det vil vi sikre ved at have et udefra-ind-perspektiv på vores organisation og et tæt samarbejde med vores interessenter, så vi følger og er på forkant med nationale og internationale tendenser.

Nogle af de tendenser, der udfordrer vores skatteopkrævning, er nye digitale forretningsmodeller inden for fx platformsøkonomi og nye digitale betalings- og valutaformer, der går uden om det etablerede banksystem. Ved at have udsyn og fokusere på det, der kan udfordre skattebasen fremadrettet, sikrer vi en proaktiv skatteadministration og forebyggelse af svig.

 

Vi skal styrke brugen af tredjepartsdata

Det vil vi gøre ved at arbejde med de resultater og erfaringer, vi har gjort os på personområdet, hvor vi i høj grad i dag er digitale og dataunderstøttede i anvendelsen af tredjepartsdata på den nationale del af beskatningen.

I samarbejde med bl.a. arbejdsgivere, banker og pensionsselskaber har vi gjort det let for den enkelte borger at betale korrekte skatter og afgifter til tiden og samtidig svært for de få, der forsøger at omgå reglerne.

Den succes skal vi opretholde og overføre til andre områder, som fx den internationale del af personbeskatningen, samt på virksomhedsområdet, så brugen af nationale såvel som internationale datakilder styrkes i skatteprocessen. På de områder, hvor vi ikke får tredjepartsdata, skal vi sikre tilstrækkelige kontrolaktiviteter.

 

Vi skal styrke kontrolarbejdet og bekæmpelsen af organiseret svig

Det vil vi gøre ved at udvikle nye kontrolformer i alle faser af forretningsmodellen, fx ved at rykke kontrolindsatsen frem i forretningsmodellen på relevante områder, og sikre effektiv anvendelse af de øgede ressourcer, der politisk er afsat til kontrolområdet.

Ved at arbejde mere intelligent, datadrevet og analysebaseret vil vi søge at håndtere fejl og svig, herunder organiseret svig, og målrette vores kontrol. Skattestyrelsen vil samtidig intensivere kommunikationen om vores kontroller og nye kontrolformer samt øge samarbejdet med relevante myndigheder om forebyggelse og målrettet bekæmpelse af svig.

 

Vi skal brugerorientere vores vejledning

Det vil vi gøre gennem data, der viser, hvor borgere og virksomheder begår fejl og gennem brugervenlig kommunikation, så vi gør det nemt og trygt for de mange, der gerne vil betale det, de skal.

Dertil skal vi sørge for konsekvent, korrekt og effektiv sagsbehandling, når borgere eller virksomheder starter en sag hos os. Det skal vi gøre for at sikre et tillidsfuldt forhold, hvor skatteyderne betaler korrekte skatter og afgifter til tiden samtidig med, at de oplever, at de bliver mødt af en kompetent og tilgængelig myndighed.

 

Vi skal sikre forretningsudvikling gennem intelligente it-løsninger og regelforenkling

Det vil vi gøre ved at modernisere vores skatteprocesser gennem velfungerende it-systemer med udgangspunkt i skatteydernes forhold og regelforenkling. Moderniseringen skal desuden højne graden af den digitale opgaveløsning ved at styrke vores mulighed for at arbejde databaseret på flere områder.

Forretningsudviklingen skal derfor ske på baggrund af grundig forudgående forretningsafkaring, realistisk planlægning og effektiv og rettidig eksekvering med fokus på, hvad vi som styrelse selv kan løse.

Skattestyrelsen vil samtidig indgå aktivt og dedikeret med forretningsmæssig viden og klare prioriteringer i et tæt samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen om systemudvikling i Skatteministeriets fælles arbejde med at forbedre de it-systemer, der er teknologisk forældede, eller på anden vis udfordrer Skatteforvaltningens opgaveløsning.

 

Vi skal være én af Danmarks allerbedste arbejdspladser

Det vil vi sikre ved at tilbyde en samfundsopgave med mening, udfordrende opgaver, alsidige karriereveje, en stærk kultur og kompetent ledelse. Skattestyrelsen skal have et stærkt brand og omdømme, og gennem målrettet kompetenceudvikling og rekruttering vil vi fokusere på at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Som Danmarks største styrelse vil vi skabe fremtidens arbejdsplads, hvor den enkelte er med til at sikre finansieringen af det, vi er fælles om.

 

Pejlemærker

Vores seks pejlemærker er det fundament, vi har etableret Skattestyrelsen på, og som markerer den måde, vi arbejder på og løser vores kerneopgave.

Kompetent administration

Skattestyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.

Faglig kultur

Skattestyrelsen skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.

Høj regelefterlevelse

Skattestyrelsen skal sikre korrekte afregninger af skatter og afgifter, høj regelefterlevelse samt målrettet bekæmpelse af svindel.

Effektive hovedprocesser

Skattestyrelsen skal sikre, at skattearternes hovedprocesser fungerer effektivt og med en klar ansvarsfordeling, herunder til de øvrige styrelser i forvaltningen.

Risiko og væsentlighed

Skattestyrelsen skal prioritere kerneopgaven ud fra risiko og væsentlighed og arbejde for enkle og effektive løsninger i alle faser af skatteafregningen.

Fremtidsparate løsninger

Skattestyrelsen skal afklare forretningsmæssige behov og udfordringer i forbindelse med udvikling og udskiftning af forvaltningens it-systemer og processer, så der kan skabes bæredygtige og fremtidsparate løsninger.

 

Værdier

Værdierne er udtryk for, hvem vi er og hvordan vi forholder os til hinanden og verden omkring os.

Faglighed

Høj faglighed er kernen i alt, hvad vi gør og er en forudsætning for, at vi lykkes. Faglighed handler for os både om viden og erfaring, og at vi kommer helt til bunds i opgaver og problemstillinger. Vi har høje ambitioner og mål om kvalitet, integritet og transparens, og vi lægger afgørende vægt på at drive en god proces og komme frem til et brugbart og rettidigt resultat.

Ansvarlighed

Der følger et stort ansvar med den samfundsopgave, vi løser. Det er vi fuldt ud bevidste om, og vi går til opgaverne med lige dele mod og ydmyghed. Vi lægger vægt på, at vores arbejde indgår i en helhed, og vi tager ansvar for, at den opgave, vi løser, kommer sikkert i mål. Både nu og i fremtiden. Det er vores ansvar at sikre et skattesystem og en forvaltning, man kan have tillid til.

Samarbejde

Vi samarbejder om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Vores opgaveløsning kræver, at vi tænker på tværs af opgaver, områder og fagligheder. Dialog og sparring er kernekomponenter i vores daglige arbejde, og vi tror på, at samarbejde løfter kvaliteten i vores processer og resultater. Skal løsninger være gode og holdbare, skal de være gennemtænkte og helhedsorienterede.

Udsyn

Udsyn er en forudsætning for at leve op til vores ansvar. Vi orienterer os bredt og langsigtet – også ud over Danmarks grænser – og vi har en åben og inddragende tilgang til vores arbejde. Vores arbejde har store konsekvenser for alle dele af det danske samfund. Derfor kan vi kun levere løsninger af højeste kvalitet, når vi tænker i helheder og er i dialog med vores omverden.

Mål- og resultatplan

Til at sikre retning og styring for vores arbejde med de strategiske pejlemærker er der udarbejdet en mål- og resultatplan 2024 med tilhørende resultatkrav.

Mål- og resultatplan 2024

Engangsvederlag

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede præstation over året. Udmøntning for 2022 udgør 50.000 kr.