Gå til indhold

Kommissorium

For at fortsætte og udbygge samarbejdet mellem Skatteforvaltningen og erhvervsorganisationer er der nedsat fem faglige kontaktudvalg i Skatteforvaltningen - herunder Finanskontaktudvalget.

1. Formål

Finanskontaktudvalget er et forum for drøftelse og information om Skatteforvaltningens administration i forhold til virksomheder i den finansielle sektor og deres rådgivere. Hensigten med udvalget er at give virksomheder og rådgivere mulighed for at drøfte og komme med idéer og forslag til forbedringer af de aktiviteter, som Skatteforvaltningen målretter til virksomheder og rådgivere.

Finanskontaktudvalget vil blandt andet:

  • Diskutere spørgsmål om fortolkning af lovgivning, implementering af nye love samt Skatteforvaltningens administration herunder navnlig praksis vedrørende finansielle produkter og samarbejdet om dataleverancer til brug for skatteopgørelsen og digitale løsninger.  
  • Diskutere Skatteforvaltningens virksomheds- og rådgiverrettede aktiviteter og effekten heraf
  • Drøfte behovet og formen for Skatteforvaltningens vejlednings- og informationsarbejde

2. Sammensætning af udvalget

Finanskontaktudvalget består af repræsentanter for rådgiver- og erhvervsorganisationer samt medlemmer fra Skatteforvaltningen. Underdirektøren for Jura i Skatteforvaltningen er formand for udvalget. Erhvervs- og rådgiverorganisationerne har hver ét medlem af udvalget. Organisationerne udpeger medlemmerne og giver Skatteforvaltningen besked. Skatteforvaltningens Direktion udpeger de faste repræsentanter fra Skatteforvaltningen. Formanden kan i øvrigt lade chefer og medarbejdere deltage ad hoc i kontaktudvalget afhængig af dagsordensemner.

Udtræder et medlem af udvalget, udpeges der et nyt medlem. Der ydes ikke befordringsgodtgørelse eller mødehonorar til udvalgets medlemmer.

3. Mødefrekvens

Finanskontaktudvalget mødes som udgangspunkt to gange årligt eller efter behov.

4. Arbejdsform - Udvalgets opgaver

Medlemmerne af Finanskontaktudvalget er forpligtede til at deltage aktivt i udvalgets arbejde dels ved at komme med forslag til dagsordenpunkter, dels i dialogen på selve møderne.

Indlevering af punkter til dagsorden skal sendes til Skatteforvaltningen senest en måned før mødet. Skriftligt materiale udsendes senest en uge før mødet - med mindre andet aftales. Alt materialet udsendes elektronisk.

Senest redigeret: 3. juli 2018