Gå til indhold

Selvstændigt erhvervsdrivende begår ofte fejl

Skattestyrelsens undersøgelser viser, at selvstændigt erhvervsdrivende i stigende grad begår fejl med skatte- og momsangivelserne. Fejlene kan ofte henføres til manglende kendskab til regler, manglende evne til at indberette korrekt eller simpelthen misforståelser.

I perioden 2011 til 2020 er andelen af selvstændigt erhvervsdrivende, der laver fejl i skatteangivelsen, steget fra 60 pct. til 78 pct., jf. figur 6. Som nævnt er der større usikkerhed forbundet med den seneste undersøgelse, hvorfor udviklingen fra 2018 til 2020 skal tolkes med forsigtighed.

Udvikling i fejlprocenten for skat for selvstændigt erhvervsdrivende, 2011-2020

""

Anm.: Fra 2020 gennemføres undersøgelsen årligt på baggrund af en mindre stikprøve. Den mindre stikprøve medfører, at estimaterne for regelefterlevelsen er forbundet med en større usikkerhed. Usikkerheden i undersøgelserne i 2011, 2013 og 2015  er +/- 2 procentpoint. Usikkerheden i 2018 er +/- 3 procentpoint. Usikkerheden i 2020 er +/- 5 procentpoint. Dermed er stigningen fra 2018 til 2020 ikke statistisk signifikant.

Ligesom for skat ses der også en stigende tendens til, at de selvstændigt erhvervsdrivende begår fejl, når de angiver moms. Fra 2011 til 2020 er fejlprocenten for moms steget fra 44 pct. til 70 pct. Igen skal udviklingen fra 2018 til 2020 tolkes med forsigtighed, da den reducerede stikprøvestørrelse i 2020 øger usikkerheden.

Udvikling i fejlprocent for moms for selvstændigt erhvervsdrivende, 2011-2020

""

En  del af stigningen i fejlprocent for både skatte- og momsangivelserne fra 2015 til 2018 kan forklares med, at der ikke længere er en bagatelgrænse. Dertil skal udviklingen fra 2018 til 2020 fortolkes med forsigtighed på grund af en mindre stikprøve.

Fejl i indberetning af skat

Når selvstændigt erhvervsdrivende begår fejl i skatteangivelsen, hører fejlene ofte til fejltypen private udgifter. Det omfatter udgifter af privat karakter, som er virksomheden uvedkommende, men som alligevel er fratrukket i virksomhedens skattepligtige indkomst. Fx har en erhvervsdrivende fratrukket udgifter til advokat ved køb af privat ejendom. I gennemsnit begik ca. hver fjerde selvstændigt erhvervsdrivende fejl i angivelsen af private udgifter fra 2011 til 2020.

Skat: Hyppige fejltyper i skatteangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende, 2011-2020

Fejltyper

Andel med fejl (gennemsnit,
årene 
2011-2020)

Diverse private udgifter

26 pct.

Ikke fradragsberettigede udgifter

17 pct.

Ikke selvangivne erhvervsmæssige indtægter

12 pct.


Fejltypen ikke fradragsberettigede udgifter omfatter udgifter, der ikke opfylder dokumentationskrav eller ikke kan fradrages. Fx har en erhvervsdrivende ikke dokumenteret udgifter til optankning af rejsekort som værende erhvervsmæssige udgifter. I gennemsnit begik ca. hver femte selvstændigt erhvervsdrivende denne type fejl i årene 2011 til 2020.

Fejltypen ikke selvangivne erhvervsmæssige indtægter omfatter indtægter, som ikke er opgivet til Skattestyrelsen. Fx havde en erhvervsdrivende ikke medregnet omsætningen af deres solcelleanlæg. I gennemsnit begik knap 12 pct. af selvstændigt erhvervsdrivende denne type fejl i perioden 2011 til 2020.

Fejl i angivelse af moms

Ved momsangivelsen begår selvstændigt erhvervsdrivende ofte fejl, der handler om forholdet mellem virksomhedens økonomi og ejerens privatøkonomi. 

Der begås flest fejl i fejltypen diverse private udgifter. Det omfatter fejlagtigt fradrag for købsmoms af udgifter, der kvalificeres som private. Fx har en virksomhed fratrukket moms af udgifter til private restaurationsbesøg. I gennemsnit har ca. hver femte selvstændigt erhvervsdrivende fra 2011 til 2020 begået denne type fejl.

Moms: Hyppige fejltyper i momsangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende, 2011-2020

Fejltyper

Andel med fejl (gennemsnit,
årene 
2011-2020)

Diverse private udgifter

22 pct.

Privat andel

16 pct.

Manglende dokumentation for købsmomsen

10 pct.


Fejltypen privat andel omfatter en ændret fordeling af driftsudgifter mellem privat og erhverv. Fx har en erhvervsdrivende fratrukket den private andel af købsmomsen ved køb af en computer. Fra 2011 til 2020 begik i gennemsnit ca. 16 pct. af de selvstændigt erhvervsdrivende denne type fejl.

Fejltypen manglende dokumentation for købsmomsen omfatter fradrag for købsmomsen, der ikke er godkendt på grund af manglende dokumentation for udgiften. Fx har en erhvervsdrivende fratrukket købsmoms af telefon uden dokumentation for købet. I gennemsnit begik ca. 10 pct. af de selvstændigt erhvervsdrivende denne type fejl fra 2011 til 2020.