Gå til indhold

Færre virksomheder angiver deres oplysninger korrekt

Sådan måler Skattestyrelsen små og mellemstore virksomheders regelefterlevelse

Boks 3. Sådan måler Skattestyrelsen små og mellemstore virksomheders regelefterlevelse Små og mellemstore virksomheders regelefterlevelse måles ved at kontrollere en tilfældigt udvalgt stikprøve af virksomhederne. Stikprøven udvælges, så den udgør et repræsentativt udsnit af alle små og mellemstore virksomheder med under 250 ansatte. Undersøgelsen afdækker ikke told og afgifter. På grund af kompleksiteten i store virksomheder med mere end 250 ansatte gennemføres der ikke de samme regelefterlevelsesundersøger af disse. Dog samler Skattestyrelsen generelt viden på andre måder, blandt andet ved målrettede kontroller og international udveksling af oplysninger.

For de små og mellemstore virksomheder foretages en grundig gennemgang af virksomhedernes moms- og skattemæssige forhold. I tilfælde, hvor der ikke er selvangivet korrekt, registreres de forskellige typer af fejl, og ændringen af beskatningsgrundlaget opgøres. Ligeledes vurderes virksomhedernes vilje og evne til at angive korrekt ud fra antallet og karakteren af fejl. Informationer om regelefterlevelsen giver Skattestyrelsen indblik i, hvilke fejltyper, der er hyppigst, og hvilke forhold der karakteriserer virksomheder, som begår simple og grove fejl.

Vurderingen af, om en virksomhed begår simple eller grove fejl, sker som en samlet betragtning af virksomhedens fejl. Her indgår blandt andet størrelsen på den samlede regulering, antallet af fejl samt hvorvidt fejlene er enkeltstående eller begået gentagne gange. For momspligtige virksomheder sker vurderingen på tværs af skat og moms.

Hvor undersøgelserne tidligere er blevet gennemført med nogle års mellemrum, bliver de fra og med 2020-undersøgelsen gennemført årligt, men på baggrund af en mindre stikprøve. Den mindre stikprøve medfører imidlertid, at estimaterne for regelefterlevelsen i 2020 er forbundet med en større usikkerhed, og derfor bør tolkes med forsigtighed.

Bagatelgrænse

Skattestyrelsen har tidligere i forbindelse med undersøgelse af regelefterlevelse opereret med en bagatelgrænse på 4.000 kr. for skat og 2.500 for moms. Mellem 2015 og 2018-undersøgelsen blev retningslinjerne for sagstilskæring i forbindelse med Skattestyrelsens kontrolarbejde ændret. Det betød, at det ikke længere var muligt at fastsætte en beløbsgrænse for, hvornår en sag blev registret med fejl. For Skattestyrelsens stikprøveundersøgelser af små og mellemstore virksomheder betød ændringen, at flere mindre sager med reguleringer, der tidligere ville være faldet for bagatelgrænsen, nu indgår i undersøgelsen.

Retningslinjerne for sagstilskæring blev igen tilrettet, inden 2020-undersøgelsen blev gennemført. Med denne tilpasning kan Skattestyrelsen undlade at foretage en regulering, når der er tale om fejl af mindre betydning, og hvor der ikke er risiko for gentagelse eller hvor det vurderes, at vejledning i den konkrete situation vil have større effekt. I modsætning til tidligere er der ikke tale om en egentlig beløbsmæssig bagatelgrænse, men om en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Disse ændringer har selvsagt betydning for udfaldet af undersøgelserne af regelefterlevelsen. Skattestyrelsen vurderer, at den seneste ændring af retningslinjerne har mindre effekt på fejlprocenten, end da den beløbsmæssige bagatelgrænse blev fjernet.