Gå til indhold

87 pct. af provenuet kommer fra selskaber

I 2021 var der godt 930.000 registrerede virksomheder i Danmark. Det er mere end 14.000 flere end i 2019. Virksomhederne varierer i ejerform og dækker over alt fra små selvstændigt erhvervsdrivende til store multinationale selskaber. Dermed varierer det også, hvor meget virksomhederne indbetaler i skatter og afgifter, og hvilke skatte- og afgiftspligter de er underlagt. I denne publikation er virksomhederne grupperet i to ejerformer:

  • Selskaber dækker over den type virksomhed, hvor ejerne fx ejer anparter eller aktier i selskabet. Typiske eksempler på selskaber er aktie- og anpartsselskaber, men betegnelsen dækker også over fonde og foreninger mv. 
  • Selvstændigt erhvervsdrivende dækker over alle de driftsformer, hvor ejeren hæfter personligt. Det kan være enkeltmandsvirksomheder eller ejerledet virksomhed med få ansatte, som fx en tømrermester eller en frisør.

Hovedparten af selskaberne er mindre selskaber registreret som anpartsselskaber. For anpartsselskaber er der et kapitalkrav på 40.000 kr. i forbindelse med etableringen af selskabet. Aktieselskaber er typisk større selskaber med et kapitalkrav på 400.000 kr. ved etablering af et aktieselskab. 

I Danmark er der væsentligt flere selskaber end selvstændigt erhvervsdrivende. Omtrent 550.000 virksomheder var i 2021 registreret som selskaber, mens godt 380.000 var registreret som selvstændigt erhvervsdrivende. Selskaber står også for størstedelen af skatte- og afgiftsprovenuet. I 2021 stod de med en samlet indbetaling på 408 mia. kr. for 87 pct. af det samlede provenu fra virksomheder.

Antal virksomheder og skatte- og afgiftsprovenu fordelt på ejerform, 2021

Anm.: 1) Provenuet for gruppen af selvstændigt erhvervsdrivende omfatter både selvstændigt erhvervsvirksomheder med SE-numre og dem uden SE-numre, såsom mindre udlejningsvirksomheder.

Selvstændigt erhvervsdrivende betaler generelt færre afgifter end selskaber, da de typisk er servicevirksomheder, hvis ydelser ikke er afgiftsbelagt i samme omfang. I 2021 indbetalte selvstændigt erhvervsdrivende godt 62 mia. kr. og stod for de resterende 13 pct. af det samlede provenu fra virksomheder.

Selskaber betaler selskabsskat af deres skattepligtige overskud. I 2021 indbetalte selskaber godt 100 mia. kr. i selskabsskat. Siden 2020 er selskabsskatteprovenuet steget markant med knap 33 mia. kr.

Selskaber betaler også en række afgifter. Det gælder blandt andet miljøafgifter, energiafgifter samt punktafgifter på varer som fx chokolade, spiritus og vin. I 2021 indbetalte selskaber godt 235 mia. kr. i moms og lønsumsafgift, og ind- og udbetaling af afgifter resulterede i et provenu på knap 72 mia. kr. Udviklingen skal ses i lyset af den økonomiske aktivitet i samfundet.

Provenuet fra de selvstændigt erhvervsdrivende har været stabil i årene 2019 og 2020.

Samlet skatte- og afgiftsprovenu fordelt på ejerform og skatte- og afgiftstyper, 2021

Mia. kr. (løbende priser)

Selskaber

Selvstændigt
erhvervsdrivende

Samlet

Selskabsskat

100,8

0

100,8

Personskat af overskud

0

40,0

40,0

Moms og lønsumsafgift

235,5

23,3

258,8

Afgifter

71,5

-1,7

69,8

Samlet

407,8

61,6

469,4

Anm.: 1) For selvstændigt erhvervsdrivende er provenuet for personskat af overskud opgjort som et skøn på 40 pct. af virksomhedens skattemæssige resultat. 2) Det samlede provenu for ”afgifter” ved selvstændigt erhvervsdrivende er negativt, fordi de selvstændigt erhvervsdrivende samlet set har modtaget mere i refusion af elafgifter og andre energiafgifter, end de har betalt i punktafgifter. 3) For selskaber inkluderer tabellen det samlede skatteprovenu indbetalt af aktie- og anpartsselskaber, fonde og foreninger samt øvrige selskaber. Selskabsskatter omfatter selskabsskat og kulbrinteskat. Refusion af energiafgifter er fratrukket i det samlede afgiftsprovenu. 4) Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Sådan er tallene opgjort

Alle tal og data, der danner grundlag for analysen om virksomhedernes samlede skatte- og afgiftsprovenu, er baseret på virksomhedernes aktuelle ansættelse for perioden 2017 til 2021.

Alle oplysninger for 2017 – 2020 er opgjort d. 10. august 2022, mens oplysninger for 2021 er opgjort d. 19. januar 2023.

Der kan forekomme afrundingsdifferencer, og der kan efterfølgende forekomme ændringer, da virksomhederne og Skatteforvaltningen har mulighed for at foretage ændringer tre år tilbage i tiden. Derfor kan derfor også forekomme forskelle i forhold til opgørelser i tidligere udgaver af publikationen. For indkomståret 2021 indgår kun ansættelser på person- og selskabsskat modtaget inden 19. januar 2023. Det fulde omfang af skatteansættelser vil derfor først kunne opgøres, når skatteforvaltningen har foretaget skønsmæssig ansættelse i form af taksationer for de manglende angivelser.