Gå til indhold

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har siden 2012 samarbejdet i en fælles myndighedsindsats. Indsatsens formål er at bekæmpe social dumping og sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Kontroller

Skattestyrelsen har foretaget 25.325 kontroller, hvoraf 11.494 kontroller medførte en regulering (2015 til og med 2022).

Nationalitet

Skattestyrelsen konstaterer ofte, at udenlandske virksomheder er underentreprenører til danske virksomheder (2015 til og med 2022).

Nettoprovenu

Samlet har Skattestyrelsens kontroller givet et nettoprovenu på i alt 1.854 mio. kr. (2015 til og med 2022).

 

Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Der har siden 2012 været afsat midler til en fælles myndighedsindsats, der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler for at undgå social dumping.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher, fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, og om de udenlandske medarbejdere skal betale skat i Danmark samt har arbejds- eller opholdstilladelse.

Ud over fællesaktionerne iværksætter myndighederne hver især aktiviteter over for udenlandske virksomheder og arbejdstagere, når der fx er anmeldelser om, at forholdene ikke er i orden. Samtidig holder myndighederne tæt kontakt og underretter hinanden, hvis der på et kontrolbesøg er mistanke om lovbrud på en af de andre myndigheders område.

Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder er øget betydeligt over årene. Samarbejdet har samtidig gjort, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet stadig bliver bedre til at understøtte hinandens myndighedsudøvelse og sikre en effektiv kontrol.

Her på siden kan du finde viden om Skattestyrelsens indsats. Du kan finde tilsvarende viden om Arbejdstilsynets og politiets resultater på deres hjemmesider:

Politiets indsats mod social dumping
Arbejdstilsynets indsats mod social dumping

 

Skattestyrelsens indsats og resultater

Skattestyrelsens indsats i myndighedssamarbejdet mod social dumping består i at sikre regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet, og dermed forebygge, at der sker konkurrenceforvridning for regelefterlevende virksomheder. Dette sker gennem kontrolindsatser rettet mod brancher, hvor risikoen for overtrædelse af reglerne anses for at være stor. Der er i myndighedssamarbejdet løbende dialog om branche- og virksomhedsudvælgelse med henblik på at sikre, at de mest risikofyldte brancher og virksomheder prioriteres højest.

 

Se de nyeste resultater her

 

Skattestyrelsens erfaringer og fremtidige initiativer

Skattestyrelsen oplever en række udfordringer med regelefterlevelsen på skatte- og afgiftsområdet. De typiske fejlkilder er således:

 • Manglende registrering for relevante pligter (skat, moms, A-skat mv.)
 • Fejl i, og manglende angivelse og betaling af, selve skatte- og afgiftskravet bl.a. omkring forhold som:
   • Manglende indeholdelse af A-skat og am-bidrag bl.a. hvor udenlandske lønmodtagere af hvervgiver fejlagtigt betragtes som selvstændige.
   • Manglende indeholdelse af arbejdsudlejeskat og fejl i beregningsgrundlaget.
   • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheders skattepligt til Danmark.
   • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheder momspligt til Danmark.
   • Fejl og mangler omkring omvendt betalingspligt på moms (reverse charge).
   • Fejl i udenlandske medarbejderes rejse- og befordringsfradrag/skattefrie rejse og- befordringsgodtgørelse.

Skattestyrelsen har derudover initiativer på en række fokusområder, herunder:

 • Fokus på større offentlige og private anlægsarbejder, hvor der bl.a. iværksættes en tidlig vejlednings- og informationsindsats fulgt op af kontrol.
 • Dialog med transportbranchen.
 • Øget fokus på arbejdsudlejeskat.
 • Udlejning og formidling af udenlandsk arbejdskraft fra danske vikarbureauer.

Der gennemføres målrettede vejledningsinitiativer som supplement til kontrolindsatsen. Skattestyrelsen deltager også i et internationalt samarbejde om bekæmpelse af manglende regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet for udenlandske virksomheder/udenlandske arbejdstagere. Dette sker gennem initiativer, der er forankret hos EU-Kommissionen, samt ved initiativer der bilateralt forsøges udviklet med relevante lande.

 

Baggrund for indsatsen

Den nuværende indsats mod social dumping er finansieret af midler fra finansloven for 2020 og den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold fra 2019. 

Primo oktober 2022 blev et bredt flertal i Folketinget enige om en 1-årig forlængelse af de nuværende bevillinger til arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping for Arbejdstilsynets og Skattestyrelsens vedkommende. Indtil der foreligger en finanslov for 2023 videreføres indsatsen på niveau med 2022.

Samlede afsatte midler til den fælles myndighedsindsats fra 2019-2022 i mio. kr.
  2019 2020 2021 2022
I alt 73,9 123,7 121,7 121,7

Anm.: Midler til politiets del af indsatsen er ikke inkluderet, da de finansieres inden for rammerne af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi, bortset fra de 9,1 mio. kr. i 2020, som politiet fik tildelt i forbindelse med FL20. Tallene er PL-reguleret til 2020.

Kilde: Skattestyrelsen.

Den styrkede myndighedsindsats tager afsæt i en samarbejdsaftale fra 2012 mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet.

Ovenstående er resultat af afrapportering fra den fælles myndighedsindsats pr. 31. december 2022